Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
Obsługa handlowa

telefon: +48 515 251 051

telefon: +48 730 034 716

e-mail: info@screendruk.pl

e-mail: wojcik@screendruk.pl

Aktualności
POLITYKA PRYWATNOŚCI "SCREEN DRUK"

POLITYKA PRYWATNOŚCI "SCREEN DRUK"

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: PHU SCREEN DRUK S.C. Marek i Piotr Trepka z siedzibą w Poznaniu 60-544 ul. Stefana Żeromskiego 9, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7771056485, Regon 630590465, dalej zwany "SCREEN DRUK".

 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz kontaktować się poprzez adres email: ewa@screendruk.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

 

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez "SCREEN DRUK" w następujących celach:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Zawarcie oraz wykonanie umowy/zlecenia.

Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na SCREEN DRUK.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług przez SCREEN DRUK

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów SCREEN DRUK(tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego.

Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

- w związku z wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);

- w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

 

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

- Szczególnym podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa.

- organom publicznym.

- podmiotom świadczącym na rzecz SCREEN DRUK usługi, np. firm kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych – jeśli zaistnieje taka potrzeba w związku z wykonaniem umowy.

 

5. Zawarcie umowy z SCREEN DRUK jest dobrowolne.  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich podanie, nie będziemy mogli zawrzeć umowy i wykonać zamówienia.

 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym: prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie; prawo do sprostowania tych danych; usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem– na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

 

7. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Wiadomość z dnia: 25-05-2018, 22:42
Nasi klienci